Nagu-Korpo

UTGIVEN 29.06.2020 12:48

Strandarbeten på Nagu-Korpo-färjeplats, ändringar i färje- och förbindelsefartygstrafiken

NTM-centralen i Egentliga Finland låter göra ombyggnads- och förbättringsarbeten längs Skärgårdsvägen på färjfästena och förbindelsefartygens bryggor i Pärnäs och Retais. De landfästen som nu byggs gör det möjligt att inleda trafik med den nya hybridfärjan 2023 och att avlägsna flaskhalsen på Skärgårdsvägen.

Färje- och förbindelsefartygstrafiken sköts så bra och effektivt som möjligt under arbetets gång. De som använder färjorna och förbindelsefartyget ombeds förbereda sig på trafikstörningar och tidvis trafikstockningar under arbetet. Det kan också bli ändringar i färjornas och förbindelsefartygets tidtabeller eller så kan man bli tvungen att ställa in vissa turer.

Under arbetets gång blir man tvungen att göra tillfälliga trafikarrangemang på stränderna och därför uppmanar NTM-centralen bilister och andra trafikanter att vara uppmärksamma. På färjfästena styrs trafiken till tillfälliga landfästen och omfartsvägar under tiden 1.7.2020–15.12.2020. 

Trafikavbrott kan förekomma under byggtiden på vardagar måndag till torsdag mellan kl. 06.00 och 21.00. Maximitiden för varje enskilt avbrott är begränsad till 60 minuter och antalet avbrott per dag får vara högst tre. Mellan varje enskilt trafikavbrott går det minst två timmar så att eventuell trafikstockning hinner avhjälpas. Det är möjligt att helt avbryta trafiken vardagar från måndag till torsdag mellan klockan 21.00 och 06.00, dock så att utryckningsfordon vid behov kan komma fram. Under arbetets gång kan det också tillfälligt förekomma andra avbrott i färje-, förbindelsefartygs- och vägtrafiken. Trafikavbrott tillåts inte mellan fredag klockan 17.00 och måndag klockan 06.00, för att trafiken inte störs vid de livligaste rusningstiderna.

En del av arbetena innebär borrpålning, som orsakar buller. För att undvika bullerstörningar utför entreprenören arbetena i huvudsak under dagtid och på vardagarna.

TMFG:s vägtrafikcentral informerar om avbrott i vägtrafiken under arbetet. De som vill kan även få e-postmeddelanden om trafikstoppen från entreprenören. Om du vill vara med på e-postlistan kan du anmäla dig till Destia Oy:s arbetsplatschef (kontaktuppgifterna nedan).

Korta trafikstopp på högst 1 timme meddelas 1–2 dygn i förväg. Längre trafikstopp som pågår nattetid meddelas 3–4 dygn i förväg.
Huvudentreprenör är Destia Oy.

YTTERLIGARE UPPGIFTER
- NTM-centralen i Egentliga Finland: vägingenjör Tapani Jaakkola, p. 0295 022 791, tapani.jaakkola@ely-keskus.fi
- Destia Oy: arbetsplatschef Jaakko Vanha-Kuitti, tfn 040 167 8797, jaakko.vanha-kuitti@destia.fi