Transportvillkor för passagerare och deras resgods

1. Allmänt

För transport av passagerare och hans resgods (inkluderat handresgods, medföljande gods, fordon, husvagn eller annat dylikt) tillämpas dessa allmänna transportvillkor samt de lagbestämmelser som anges under punkt 2.

Bortfraktare är antingen Finlands Färjetrafik Ab eller väglaget för enskilda vägar om väglaget fungerar som fartygets operatör.

Den i transportvillkoren avsedda transporten inleds när passageraren passerar bommen vid avgångsorten och upphör när passageraren passerar bommen när han lämnar fartyget vid bestämmelseorten.

Passageraren är skyldig att iaktta föreskrifter om ordning och säkerhet under resan.

2. Ansvar

Bortfraktarens ansvar för skada som skett under resan regleras i sin helhet av sjölagen (L 674/1994). Ansvaret är begränsat och för passagerare gällande självriskandelar tillämpas.

Bortfraktaren är ansvarig för person- och resgodsskada som drabbar passageraren på grund av en händelse under resan, om skadan har orsakats genom fel eller försummelse av bortfraktaren eller någon som han svarar för.

Bortfraktaren är inte skyldig att ersätta pengar, värdepapper, konstföremål eller annat särskilt värdefullt resgods och ansvarar inte heller för levande djur.

Bortfraktaren är inte ansvarig för skador, förluster eller kostnader som uppstått p.g.a. dröjsmål.

Dessa transportvillkor finns att tillgå ombord, på Internetsidan www.finferries.fi och de skickas om så önskas genom att ringa numret 020 711 8750 (Finlands Färjetrafik Ab).