Trafikering

Finferries sköter färje- och förbindelsebåtstrafiken i Finland på över 40 färjplatser. De förbindelser som ska upprätthållas varierar från överfarter i rätt små sund till krävande sjöfärder: det kortaste färjpasset finns i Kivimo i Houtskär med 169 meter och den längsta rutten med en förbindelsebåt tar ca 4,5 timmar (m/s Utö på Utö ruttområde).

Vajerfärjorna

Största delen av färjetrafiken sköts med vajerfärjor, med en vajer som löper från den ena stranden till den andra. Det finns vajerfärjor av många slag - på däcket till de minsta ryms det åtta personbilar och på de största över 30 bilar. Färjan förs av en yrkesförare, som svarar för körningen och anlöpningen såväl i lugnt vatten som då trafiken störs av vattenströmmar, vindar eller is.

Frigående färjor

De frigående färjorna är passagerarfartyg som kan styras fritt och som trafikerar med en besättning på 2-4 personer inom ramen för lagstiftningen om sjötrafik. Befälhavaren är ansvarig för såväl kursen som farten. De största frigående färjorna transporterar ca 90 bilar på en gång.

Förbindelsebåtar

Förbindelsebåtarna trafikerar fritt i skärgården med en besättning på 2 personer. Vår största förbindelsebåt transporterar 13 bilar på en gång och den minsta transporterar 2 personbilar.

Samarbete inom miljövården

Vi verkar mitt inne i en känslig natur och vi har omsorg om vår gemensamma miljö. Vi strävar hela tiden efter ett mer ekonomiskt körsätt som samtidigt mindre belastar miljön, vi använder så rena bränslen som möjligt och vi minimerar bullret och utsläppen. De bästa resultaten når vi ändå först när vi alla arbetar för samma mål - stanna alltså motorn under väntetiden och utnyttja färjsträndernas skräpkorgar.